Ahad, 10 November 2013

SEJARAH ISLAM [ 500-1918 ]

LATIH TUBI STPM 2013 ( U2 )

1.  Bincangkan lima ciri kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W.
2.  Bincangkan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khalifah al-Rasyidin
3.  Menilai sumbangan Khalifah Abu Bakar
4.  Menilai sumbangan Khalifah Umar al-Khattab
5.  Menilai sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz
6.  Menilai sumbangan Khalifah Harun al-Rashid
7.  Etika & strategi peperangan zaman Nabi Muhammad 
8.  Menilai kepimpinan dan sumbangan  Salehuddin al-Ayyubi
9.  Menilai kepimpinan dan sumbangan Muhammad al-Fatih
10. Bincangkan peranan institusi zakat dan pelaksanaannya pada zaman Khulafa Rasyidin.
11. Menilai sumbangan al-Khwarizmi dlm perkembangan intelektual
12. Menilai sumbangan al-Ghazali dlm perkembangan intelektual
13. Menilai sumbangan Ibn Khaldun dlm perkembangan intelektual
14. Terangkan perkembangan ilmu naqli pada zaman Umaiyyah di Andalusia
15. Menilai sumbangan al-Mas'udi dlm penerokaan
16. Menilai sumbangan Ibn Majid dlm penerokaan
17. Menilai sumbangan Ibn Battutah dlm penerokaan
18. Reaki masyarakat di Mesir thdp penjajahan Barat
19. Reaksi masyarakat di Algeria thdp penjajahan Barat
20. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme  di Mesir
21. Faktor perluasan kuasa Barat thdp Turki Uthmaniyah
22. Penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama
23. Faktor-faktor pembentukan negara Mesir

Isnin, 28 Oktober 2013

SEJARAH DUNIA
(1500-1955)
KERTAS 1 [940/1]


PRA-PEPERIKSAAN STPM 2013
( Dua Jam )

Jawab empat soalan sahaja. 
[ 80 marlah ]


1.  Bincangkan ciri-ciri masyarakat maritim  di Portugal pada abad ke16 dan 17.
                                                           
2.  Huraikan peranan Maharaja China dalam pemerintahan pada zaman  Dinasti Ching.

3.  Sejauh manakah sistem pemerintahan Amerika Syarikat pada abad  ke-18 dan 19
     berbentuk persekutuan..

4.  Nilaikan idea dan sumbangan Charles Louis Montesquieu  pada abad ke-18 dan 19.

5.  Huraikan tranformasi  sosial dan ekonomi yang berlaku di India pada abad ke-19 hingga
     abad ke-20 akibat campur tangan Barat. 

6.  Bincangkan peranan United Kingdom dalam Komanwel pada abad ke-20.   SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA 
(1800-2000)
KERTAS 3 [940/3]


PRA-PEPERIKSAAN STPM 2013
( Dua Jam )

Jawab empat soalan sahaja.  Dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada bahagian B.

 Bahagian A ( Sejarah Malaysia )
[ 40 markah ]

1.  Jelaskan peranan raja sebelum campur tangan British di Tanah Melayu pada abad
     ke-19.

2.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan   
     abad  ke-19.

3.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar di Tanah Melayu antara
     tahun 1956 hingga tahun 1960.
    


 Bahagian B ( Sejarah Asia Tenggara )
[ 40 markah ]

4.  Jelaskan  konsep dan susun lapis masyarakat di Vietnam pada abad ke-19.

5.  Terangkan matlamat penubuhan Sarekat Islam di Indonesia pada awal abad ke-20

6.  Nilaikan sumbangan Phibun Songkram terhadap Thailand pada abad ke-20.
     pada abad ke-20.


SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3)

SEJARAH 940/3: MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA ( 1800-2000):
CONTOH-CONTOH PENGENALAN, HURAIAN ISI DAN KESIMPULAN

Pengenalan:

1.  Terangkan pelaksanaan Adat Perpatih  dan Adat Temenggung di Tanah Melayu pada abad ke-19.

Adat Perpatih berasal dari Pagar Ruyung, Sumatera. Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dan diamalkan di Negeri Sembilan, Naning serta sempadan Melaka. Adat Temenggung pula diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan,juga berasal dari Sumatera. Di Tanah Melayu adat ini diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan Naning.  Pelaksanaan kedua-dua adat ini oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19 telah membawa kesan yang besar terhadap sistem adat dan undang-undang di Tanah Melayu.


2.  Huraikan struktur masyarakat feudal di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat dikedua-dua negara.

1. Sistem feudal telah diamalkan di Asia Tenggara termasuk di Vietnam dan Thailand sebelum kedatangan Barat di kedua-dua negara tersebut ].   2. [ Sistem feudal merupakan satu bentuk susun lapis masyarakat atau hierarki yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah] .   3. Hubungan dua kumpulan ini adalah bersifat timbal balik iaitu golongan memerintah memberi perlindungan kepada golongan yang diperintah manakala golongan yang diperintah pula memberi perkhidmatan dan taat setia kepada golongan yang memerintah.

* Sila ambil perhatian, ketika menjawab soalan, calon-calon dilarang menulis dalam bentuk nota atau bernombor kecuali menulis syarat-syarat perjanjian.  "Nombor" di atas hanyalah untuk menunjukan ketika menulis pendahuluan, tiga ayat sudah memadai. [ Sekadar pendapat pemilik blog 'Lepaksejarah'.]


Huraian Isi:

1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan  abad  ke-19.

Faktor utama yang membawa kepada  perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan  abad  ke-19 adalah faktor ekonomi.   Revolusi Perusahaan pada pertengahan abad yang ke-19 menyebabkan Britain memerlukan bahan-bahan mentah bagi kilang-kilangnya dan pasaran-pasaran baru bagi barang-barang perkilangannya.  Perkembangan perusahaan mengetin pada pertengahan abad yang kesembilan belas, membawa kepada keperluan bijih timah yang tinggi di Eropah.

Negeri-negeri Melayu terutamanya Perak dan Selangor amat kaya dengan bijih timah. Amat menguntungkan bagi Britain sekiranya ia campur tangan dan menguasai negeri-negeri tersebut.  Ramai pedagang dan syarikat-syarikat British telah menanam modal di Semenanjung Tanah Melayu dalam kegiatan perlombongan bijih timah di Larut, Sungai Ujong dan Lukut.  Pelabur British  iaitu Syarikat Bijih Timah Sungai Ujong telah membayar $30,000 kepada Dato Kelana pada tahun 1872 bagi konsesi perlombongan.

Namun begitu keadaan anarki di negeri-negeri Melayu telah mengancam pelaburan dan perdagangan British. Pada bulan Mac 1873 seramai 248 pedagang Cina menandatangani sepucuk surat rayuan yang meminta British campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu. Surat rayuan ini telah diterima oleh Lord Kimberley, Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan pada  Ogos 1873.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi British campur tangan di negeri-negeri Melayu pada pertengahan abad ke-19. 
[ Perkara ini jelas kelihatan dalam arahan yang diberi oleh Lord Kimberley kepada Sir Andrew Clarke pada 1873.  Sir Andrew  Clarke telah diarah untuk melaporkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Kerajaan British untuk melindungi kepentingan pelaburan dan perdagangan di negeri-negeri Melayu ].


2.  Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896

 Antara faktor yang mendorong pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) 1896 ialah masalah kewangan Pahang.  Menurut Prof  Khoo Kay Kim dan K.G.Tregonning, masalah kewangan Pahang merupakan sebab utama yang membawa kepada pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Menjelang Januari 1892, Pahang berhutang dari Negeri-negeri Selat sebanyak $ 610,000. Untuk tahun tersebut Pahang  perlu meminjam lagi sebanyak  $175,000. Pahang mempunyai sumber hasil yang terhad. Pendapatn Pahang tidak mampu menampong kos mentadbir. Pemberontakan Pahang (1891 – 1895) memburukkan lagi kedudukan kewangan Pahang. Kerajaan Negeri-negeri Selat enggan memberi pinjaman kepada Pahang  kerana mereka juga menghadapi masalah kewangan. Jelaslah bahawa masalah kawangan Pahang merupakan antara faktor yang membawa kepada penubuhan Negeri-Negeri Melayu bersekutu 1896.


Kesimpulan:
1.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar di Tanah Melayu antara     tahun 1956 hingga tahun 1960.

Berdasarkan analisis di atas dapatlah dirumuskan bahawa pihak kerajaan telah berusaha untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan luar Bandar di Tanah Melayu.  Namun begitu pembangunan tersebut yang dilaksanakan melalui Rancangan Malaya Pertama kurang berjaya akibat ancaman komunis semasa zaman darurat. Oleh itu tumpuan kerajaan lebih kepada masalah keselamatan negara. Keadaan diburukkan lagi dengan kemerosotan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia.

2.  Huraikan struktur masyarakat feudal di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat dikedua-dua negara.

Kesimpulannya, huraian di atas menunjukkan perluasan kuasa Barat di Vietnam dan Thailand telah membawa kesan negatif terhadap struktur masyarakat feudal di kedua-dua buah negara.  Perancis yang berjaya menguasai Vietnam telah menghapuskan sistem feudal.  Di Thailand pula akibat desakan dan tekanan British, sistem feudal telah mengalami pengubahsuaian atau perubahan yang pesat selaras dengan proses pemodenan Thailand.
SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3): SOALAN LATIH TUBI

BAHAGIAN B: ASIA TENGGARA [1800-2000]

TEMA 1: MASYARAKAT
1.  Bincangkan konsep dan peranan raja dalam institusi pemerintahan di Thailand pada abad ke-19.
2.  Bincangkan konsep dan peranan maharaja dalam institusi pemerintahan di Vietnam pada abad ke-19.
3.  Jelaskan hierarki dan peranan pembesar dalam institusi pemerintahan di Thailand pada abad ke-19.
4.  Jelaskan hierarki dan peranan pembesar dalam institusi pemerintahan di Vietnam pada abad ke-19.
5.  Terangkan konsep dan susun lapis masyarakat di  Vietnam dan Indonesia  abad ke-19.
6.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Vietnam pada abad ke-19.
7.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Indonesia pada abad ke-19.
8.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Vietnam pada abad ke-19.
9.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Indonesia pada abad ke-19.
  
TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT
1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19.
2.  Bincangkan cara-cara perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19.
3.  Analisiskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan di Indonesia terhadap Belanda pada 
     abad ke-19.
4.  Analisiskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan di Myanmar terhadap British pada 
     abad ke-19.
5.  Nilaikan peranan Deponegoro dalam penentangan terhadap Belanda di Indonesia pada awal abad ke-19.
6.  Nilaikan peranan Thibaw dalam penentangan terhadap British di Myanmar pada abad ke-19.
7.  Huraikan kesan-kesan penjajahan Barat terhadap pentadbiran tempatan di Indonesia pada abad ke-19.
8.  Huraikan kesan-kesan penjajahan Barat terhadap pentadbiran tempatan di Myanmar pada abad ke-19.
9.  Bincangkan perkembangan ekonomi Indonesia di bawah pentadbiran Belanda pada abad ke-19.
10.  Bincangkan perkembangan ekonomi Myanmar semasa pentadbiran British pada abad ke-19.
10.  Bincangkan perkembangan pendidikan di  Myanmar semasa pentadbiran British pada abad ke-19.
11.  Bincangkan perkembangan pendidikan di Indonesia semasa pentadbiran Belanda pada abad ke-19.


TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
1.  Analisiskan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Indonesia pada abad 
      ke-19.
2.  Analisiskan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Myanmar pada abad 
     ke-19.
3.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Sarekat Islam dalam mendukung gerakan
      nasionalisme Indonesia pada abad ke-20.
4.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Partai Nasional Indonesia dalam mendukung 
     gerakan nasionalisme pada abad ke-20.
5.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat YMBA dalam mendukung gerakan nasionalisme     
     Myanmar pada abad ke-20.
6.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Poor Man’s Party dalam gerakan nasionalisme
     Myanmar pada abad ke-20.
7.  Huraikan dasar dan kesan  pendudukan Jepun ke atas perjuangan kemerdekaan Myanmar pada 
     abad ke-20.
8.  Huraikan dasar dan kesan  pendudukan Jepun ke atas perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 
     abad ke-20.
9.  Nilaikan penentangan rakyat Myanmar terhadap penjajah secara berperlembagaan pada abad ke-20.
10.  Galurkan penentangan rakyat Indonesia secara bersenjata terhadap Belanda pada abad  ke-20.
11. Huraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan Myanmar pada abad ke-20.
12. Huraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20.

TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
1.  Huraikan bentuk pemerintahan republik di Filipina pada abad ke-20.
2.  Huraikan bentuk pemerintahan raja berperlembagaan di Thailand pada abad ke-20.
3.  Huraikan bentuk pemerintahan demokrasi berparlimen di Filipina dan Thailand pada abad ke-20.
4.  Jelaskan dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan di Filipina pada abad ke-20.
5.  Jelaskan dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan di Thailand pada abad ke-20.
6.  Terangkan sistem pentadbiran ketenteraan yang dilaksanakan di Thailand pada abad ke -20.
7.  Nilaikan sumbangan Macapagal dalam pembinaan negara Filipina pada abad ke-20.
8.  Nilaikan sumbangan Phibun Songkram dalam pembinaan negara Thailand pada abad ke-20.
9.  Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam PBB pada bad ke-20.
10. Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam South East Asia Treaty Organisation (SEATO) 
      pada abad ke-20.

11. Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam ASEAN pada abad ke-20.

SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3) : SOALAN LATIH TUBI

BAHAGIAN A:  MALAYSIA [ 1800-2000]

TEMA 1: MASYARAKAT
1.  Jelaskan peranan raja sebelum dan selepas campur tangan British di tanah Melayu pada abad ke-19.
2.  Jelaskan konsep dan hierarki pembesar sebelum campur tangan British di Tanah Melayu.
3.  Jelaskan peranan pembesar sebelum dan selepas campur tangan British di tanah Melayu pada abad 
     ke-19.
4.  Terangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Perpatih di Tanah Melayu pada abad ke-19.
5.  Terangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Temenggung di Tanah Melayu pada abad ke-19.
6.  Huraikan prinsip-prinsip umum Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh Johor.
7.  Terangkan konsep dan susun lapis masyarakat di  Tanah Melayu pada abad ke-19.
8.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.
9.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.

TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT
1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada 
     abad ke-19 dan awal abad ke-20.
2.  Bincangkan cara-cara perluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 dan awal abad ke-20.
3.  Nilaikan sebab-sebab penentangan terhadap kuasa asing di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak  pada 
     abad ke-19 dan awal abad ke-20.
4.  Terangkan perubahan-perubahan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 danl abad ke-20.
5.  Huraikan perubahan perkembangan ekonomi di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 dan abad ke-20.
6.  Jelaskan perubahan sistem pendidikan di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 
     dan abad ke-20.
7.  Huraikan perkembangan masyarakat pelbagai kaum di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada
     abad ke-19 dan abad ke-20.

TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
1.  Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan semangat nasionalisme di Tanah Melayu 
     pada abad ke-20.
2.  Bincangkan sebab penubuhan dan matlamat Gerakan Islah di Tanah Melayu
3.  Bincangkan sebab penubuhan dan matlamat Kesatuan Melayu Muda di Tanah Melayu
4.  Huraikan dasar-dasar pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada abad ke-20.
5.  Huraikan kesan-kesan pendudukan Jepun ke atas gerakan kemerdekaan di Tanah Melayu  pada abad 
     ke-20.
6.  Nilaikan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union pada tahun 1946.
7.  Jelaskan Gerakan Anti-Penyerahan di Sarawak pada tahun 1946.
8.  Bincangkan proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
9.  Galurkan perkembangan perlembagaan di Sabah dan Sarawak pada pertengahan abad     ke-20.
10. Huraikan langkah-langkah mengatasi ancaman Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu.

TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
1.  Huraikan bentuk pemerintahan persekutuan di Malaysia.
2.  Huraikan bentuk pemerintahan Raja Berperlembagaan di Malaysia.
3.  Huraikan bentuk pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
4.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Bahasa Kebangsaan.
5.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan.
6.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
7.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Rukun Negara.
8.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar antara tahun 1956 hingga tahun 1970.
9.  Nilaikan usaha-usaha pembangunan negara melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) antara tahun 1971 
     hingga 1990.
10.  Analisiskan usaha-usaha kerajaan Malaysia ke arah pembangunan ekonomi di bawah Dasar 
       Pembangunan Nasional.
11.  Analisiskan usah-usahaa kerajaan ke arah pembangunan negara melalui Dasar Perindustrian Nasional.
12.  Analisiskan usaah-usaha kerajaan ke arah pembangunan ekonomi melalui Dasar Pertanian Negara.
13.  Nilaikan sumbangan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dalam pembangunan ekonomi negara.
14.  Nilaikan sumbangan Tun Abdul Razak Dato’ Hussein dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
15.  Nilaikan sumbangan Tun Hussein Onn dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
16.  Nilaikan sumbangan Tun Dr Mahathir Mohamad dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
17.  Terangkan cabaran-cabaran dan hala tuju negara Malaysia yang terdapat  dalam Wawasan 2020.
18.  Huraikan asas-asas yang membentuk dasar luar Malaysia.
19.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Komanwel.
20.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
21.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN.
22.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pergerakan Negara Berkecuali ( NAM ).

23.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam.

Jumaat, 6 September 2013

Terangkan susun lapis masyarakat di Tanah Melayu pada abad ke-19.

Pendahuluan
Secara umumnya masyarakat Melayu tradisional merupakan sebuah masyarakat feudal dan bercorak hierarki yang dapat dibahagikan kepada 2 golongan iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan ulama. Manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa yang merdeheka dan hamba. Wujud hubungan timbal balas anatara golongan pemerintah dan golongan diperintah.
   
A.  GOLONGAN PEMERINTAH
Terdiri daripada raja, sultan atau yang dipertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja, pembesar negeri termasuk kaum bangsawan, ulama, pendita dan penghulu.

Raja/ Sultan/ Yang dipertuan Basar
Raja atau sultan ialah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri.  Baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar.  Baginda memiliki kuasa dan kewibawaan dalam menjalankan pentadbiran dan pemerintahannya di seluruh negeri.  Baginda adalah simbol perpaduan negeri.  Mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati.  Segala perintahnya mesti dipatuhi.  Rakyat yang engkar dianggap menderhaka dan akan mendapat balasan buruk atau dikenakan hukuman yang amat berat.  Konsep daulat digunakan untuk menjadikan seseorang sultan lebih mulia dan dianggap mempunyai kuasa dan kewibawaan yang mutlak. Jawatan raja/ sultan adalah diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada permaisuri yang sah ( anak gahara).

Keluarga dan kerabat diraja
Kedudukan kedua selepas raja ialah golongan anak raja dan kerabat diraja yang terdiri daripada mereka yang berketurunan raja, bergelar raja atau tengku.  Anak raja tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana mereka juga boleh terdiri daripada keturunan kerabat diraja.
Bilangan anak raja tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri.  Ada juga putera raja yang dilantik menjadi pembesar daerah.  Anak raja menikmati keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan raja sebagai ketua pemerintah.

Golongan bangsawan dan pembesar
Terdiri daripada para pembesar atau kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran.  Kebiasaannya mereka menjadi pentadbir iaitu membantu raja dalam pentadbiran negeri.  Mereka juga menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu.  Pembesar dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah.  Pemilihan pembesar ditentukan oleh zuriat keturunannya.  Kebiasaannya anak lelaki, sanak saudara sebelah bapa kepada pembesar yang terdahulu. Pembesar diberi hak mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan.  Ia akan bertindak seperti seorang raja di dalam daerahnya sendiri.

Golongan ulama dan pendeta
Golongan ulama dan pendeta ialah golongan yang dianggap cerdik pandai pada masa itu.  Mereka menjadi sumber rujukan dalam perkara-perkara tertentu. Golongan ulama adalah golongan yang pakar dalam bidang agama.  Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh dalam masyarakat.  Golongan ulama terdiri daripada mereka yang berketurunan Arab Melayu.  Mereka menggunakan gelaran seperti maulana, makhdum, dan kadi.  Mereka diberi gelaran kebesaran seperti maharaja kadi, dato’ mufti seri utama dan imam maharaja.  Golongan ulama berperanan menyebarkan agama Islam.  Mereka juga dilantik menjadi guru, ketua agama, kadi dan penasihat kepada sultan dan kerajaan dalam terutamanya tentang hukum syarak dan mengeluarkan fatwa agama.  Mereka juga menjadi imam, khatib dan juru nikah.   Golongan pendeta pula ialah orang yang menpunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salasilah raja.  Mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana disamping menjadi penulis dan perawi diraja.

Penghulu
Penghulu ialah ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik dari kalangan rakyat biasa.  Mereka menjadi orang perantaraan diantara rakyat biasa dengan pembesar.  Penghulu mempunyai pengaruh dan memiliki kuasa penuh ke atas anak-anak buahnya.  Antara bidang tugas penghulu ialah menyelesaikan sebarang pertikaian dikalangan anak buah, memelihara keamanan kampung dan mentadbir kampung serta menjadi lambang perpaduan kampung.  Jawatan penghulu tidak dibayar gaji tetap tetapi pendapatannya diperolehi daripada cukai perdagangan dan bayaran hasil sebahagian pendapatan yang diterima daripada anak-anak buahnya.

B.  GOLONGAN DIPERINTAH

Rakyat biasa / orang merdeka
Rakyat biasa yang bermastautin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan. Ketaatan kepada sultan ialah mutlak dan tidak berbelah bagi. Mereka rela dengan amalan sistem serah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah dan sistem kerah seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana.  Dalam bidang ekonomi mereka menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Tiada dorongan perubahan diri untuk bekerja keras dalam bidang ini kecuali kerja-kerja demi kepentingan raja.  Rakyat biasa sesebuah kampung sesalu mempunyai pertalian kekeluargaan dan mengamalkan tradisi hidup secara bergotong-royong, bekerjasama dan bermuafakat.    Amalan ini mewujudkan keharmonian dan membantu pembesar mentadbir sesebuah daerah atau kampung itu dengan lebih teratur dan berjaya.
  
Orang Asing
Merupakan orang bukan Melayu dan datang ke Tanah Melayu hanya untuk tujuan  tertentu. Tinggal sementara sahaja dan akan pulang ke negara asal setelah urusan mereka  selesai.  Terdiri daripada pedagang, perantau, santeri ( orang merantau kerana menuntut ilmu ) dan mubaligh.  Melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan sosial seperti menjadi tentera upahan dan kebanyakan mereka berasal daripada Jawa dan Pasai.  Melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti peniaga runcit, pemborong dan pelombong.    Masyarakat Tamil Islam merupakan kumpulan yang paling ramai dan mereka hidup bebas dan bergaul dengan penduduk peribumi. Rakyat asing ini tidak diwajibkan mengamal dan mematuhi tradisi kebudayaan tempatan. Walaupun demikian mereka masih tertakluk kepada undang-undang dan peraturan  tempatan.  

Hamba
Golongan hamba menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah sekali.  Mereka menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan pelbagai tugas seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan menjadi askar.  Hamba boleh dibahagi kepada tiga jenis iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba abdi/ biasa.
  
i.  Hamba raja ( biduanda )
Mereka berasal dari golongan orang merdeka.  Dikenali juga sebagai budak raja dan bergelar biduanda.  Mereka dimiliki oleh raja dan mempunyai taraf yang lebih tinggi berbanding dengan hamba-hamba yang lain.  Hamba raja dan keturunannya akan menjadi hamba secara turun temurun dan hanya akan dibebaskan jika mendapat kerelaan raja.

ii.  Hamba abdi/ biasa
Hamba abdi/ biasa adalah terdiri daripada mereka yang berasal dari keturunan hamba.  Mereka diperolehi daripada pembelian atau pertukaran oleh tuannya.  Golongan hamba ini akan menjadi hamba seumur hidup secara turun temurun.  Hamba abdi boleh dibahagi kepada beberapa jenis iaitu hamba tawanan, hamba diranggah, hamba habsyi, hamba hulur, hamba serah dan anak hamba.

iii.  Hamba berhutang
Hamba berhutang  berasal daripada orang yang merdeka.  Mereka terpaksa menjadi hamba kerana gagal membayar hutang kepada pemiutang dalam tempoh yang ditetapkan.  Isteri dan anak-anaknya juga dikehendaki tinggal dengan si pemiutang sebagai hamba tebusan.  Hamba berhutang akan mengerjakan segala suruhan tuannya termasuk bercucuk tanam, melombong dan membuat kerja-kerja rumah. Hamba berhutang boleh dibahagi kepada beberapa jenis iaitu orang berhutang, anak emas, hamba waris dan hamba bayar.

Kesimpulan
Struktur sosial masyarakat Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa susun lapis masyarakat yang dapat digolongkan kepada golongan pemerintah dan diperintah.  Setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing di dalam masyarakat.  Setelah kedatangan Barat,  struktur masyarakat Melayu telah berubah di mana peranan golongan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba telah dihapuskan.