Isnin, 28 Oktober 2013

SEJARAH DUNIA
(1500-1955)
KERTAS 1 [940/1]


PRA-PEPERIKSAAN STPM 2013
( Dua Jam )

Jawab empat soalan sahaja. 
[ 80 marlah ]


1.  Bincangkan ciri-ciri masyarakat maritim  di Portugal pada abad ke16 dan 17.
                                                           
2.  Huraikan peranan Maharaja China dalam pemerintahan pada zaman  Dinasti Ching.

3.  Sejauh manakah sistem pemerintahan Amerika Syarikat pada abad  ke-18 dan 19
     berbentuk persekutuan..

4.  Nilaikan idea dan sumbangan Charles Louis Montesquieu  pada abad ke-18 dan 19.

5.  Huraikan tranformasi  sosial dan ekonomi yang berlaku di India pada abad ke-19 hingga
     abad ke-20 akibat campur tangan Barat. 

6.  Bincangkan peranan United Kingdom dalam Komanwel pada abad ke-20.   SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA 
(1800-2000)
KERTAS 3 [940/3]


PRA-PEPERIKSAAN STPM 2013
( Dua Jam )

Jawab empat soalan sahaja.  Dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada bahagian B.

 Bahagian A ( Sejarah Malaysia )
[ 40 markah ]

1.  Jelaskan peranan raja sebelum campur tangan British di Tanah Melayu pada abad
     ke-19.

2.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan   
     abad  ke-19.

3.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar di Tanah Melayu antara
     tahun 1956 hingga tahun 1960.
    


 Bahagian B ( Sejarah Asia Tenggara )
[ 40 markah ]

4.  Jelaskan  konsep dan susun lapis masyarakat di Vietnam pada abad ke-19.

5.  Terangkan matlamat penubuhan Sarekat Islam di Indonesia pada awal abad ke-20

6.  Nilaikan sumbangan Phibun Songkram terhadap Thailand pada abad ke-20.
     pada abad ke-20.


SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3)

SEJARAH 940/3: MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA ( 1800-2000):
CONTOH-CONTOH PENGENALAN, HURAIAN ISI DAN KESIMPULAN

Pengenalan:

1.  Terangkan pelaksanaan Adat Perpatih  dan Adat Temenggung di Tanah Melayu pada abad ke-19.

Adat Perpatih berasal dari Pagar Ruyung, Sumatera. Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dan diamalkan di Negeri Sembilan, Naning serta sempadan Melaka. Adat Temenggung pula diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan,juga berasal dari Sumatera. Di Tanah Melayu adat ini diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan Naning.  Pelaksanaan kedua-dua adat ini oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19 telah membawa kesan yang besar terhadap sistem adat dan undang-undang di Tanah Melayu.


2.  Huraikan struktur masyarakat feudal di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat dikedua-dua negara.

1. Sistem feudal telah diamalkan di Asia Tenggara termasuk di Vietnam dan Thailand sebelum kedatangan Barat di kedua-dua negara tersebut ].   2. [ Sistem feudal merupakan satu bentuk susun lapis masyarakat atau hierarki yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah] .   3. Hubungan dua kumpulan ini adalah bersifat timbal balik iaitu golongan memerintah memberi perlindungan kepada golongan yang diperintah manakala golongan yang diperintah pula memberi perkhidmatan dan taat setia kepada golongan yang memerintah.

* Sila ambil perhatian, ketika menjawab soalan, calon-calon dilarang menulis dalam bentuk nota atau bernombor kecuali menulis syarat-syarat perjanjian.  "Nombor" di atas hanyalah untuk menunjukan ketika menulis pendahuluan, tiga ayat sudah memadai. [ Sekadar pendapat pemilik blog 'Lepaksejarah'.]


Huraian Isi:

1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan  abad  ke-19.

Faktor utama yang membawa kepada  perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan  abad  ke-19 adalah faktor ekonomi.   Revolusi Perusahaan pada pertengahan abad yang ke-19 menyebabkan Britain memerlukan bahan-bahan mentah bagi kilang-kilangnya dan pasaran-pasaran baru bagi barang-barang perkilangannya.  Perkembangan perusahaan mengetin pada pertengahan abad yang kesembilan belas, membawa kepada keperluan bijih timah yang tinggi di Eropah.

Negeri-negeri Melayu terutamanya Perak dan Selangor amat kaya dengan bijih timah. Amat menguntungkan bagi Britain sekiranya ia campur tangan dan menguasai negeri-negeri tersebut.  Ramai pedagang dan syarikat-syarikat British telah menanam modal di Semenanjung Tanah Melayu dalam kegiatan perlombongan bijih timah di Larut, Sungai Ujong dan Lukut.  Pelabur British  iaitu Syarikat Bijih Timah Sungai Ujong telah membayar $30,000 kepada Dato Kelana pada tahun 1872 bagi konsesi perlombongan.

Namun begitu keadaan anarki di negeri-negeri Melayu telah mengancam pelaburan dan perdagangan British. Pada bulan Mac 1873 seramai 248 pedagang Cina menandatangani sepucuk surat rayuan yang meminta British campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu. Surat rayuan ini telah diterima oleh Lord Kimberley, Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan pada  Ogos 1873.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi British campur tangan di negeri-negeri Melayu pada pertengahan abad ke-19. 
[ Perkara ini jelas kelihatan dalam arahan yang diberi oleh Lord Kimberley kepada Sir Andrew Clarke pada 1873.  Sir Andrew  Clarke telah diarah untuk melaporkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Kerajaan British untuk melindungi kepentingan pelaburan dan perdagangan di negeri-negeri Melayu ].


2.  Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896

 Antara faktor yang mendorong pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) 1896 ialah masalah kewangan Pahang.  Menurut Prof  Khoo Kay Kim dan K.G.Tregonning, masalah kewangan Pahang merupakan sebab utama yang membawa kepada pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Menjelang Januari 1892, Pahang berhutang dari Negeri-negeri Selat sebanyak $ 610,000. Untuk tahun tersebut Pahang  perlu meminjam lagi sebanyak  $175,000. Pahang mempunyai sumber hasil yang terhad. Pendapatn Pahang tidak mampu menampong kos mentadbir. Pemberontakan Pahang (1891 – 1895) memburukkan lagi kedudukan kewangan Pahang. Kerajaan Negeri-negeri Selat enggan memberi pinjaman kepada Pahang  kerana mereka juga menghadapi masalah kewangan. Jelaslah bahawa masalah kawangan Pahang merupakan antara faktor yang membawa kepada penubuhan Negeri-Negeri Melayu bersekutu 1896.


Kesimpulan:
1.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar di Tanah Melayu antara     tahun 1956 hingga tahun 1960.

Berdasarkan analisis di atas dapatlah dirumuskan bahawa pihak kerajaan telah berusaha untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan luar Bandar di Tanah Melayu.  Namun begitu pembangunan tersebut yang dilaksanakan melalui Rancangan Malaya Pertama kurang berjaya akibat ancaman komunis semasa zaman darurat. Oleh itu tumpuan kerajaan lebih kepada masalah keselamatan negara. Keadaan diburukkan lagi dengan kemerosotan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia.

2.  Huraikan struktur masyarakat feudal di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat dikedua-dua negara.

Kesimpulannya, huraian di atas menunjukkan perluasan kuasa Barat di Vietnam dan Thailand telah membawa kesan negatif terhadap struktur masyarakat feudal di kedua-dua buah negara.  Perancis yang berjaya menguasai Vietnam telah menghapuskan sistem feudal.  Di Thailand pula akibat desakan dan tekanan British, sistem feudal telah mengalami pengubahsuaian atau perubahan yang pesat selaras dengan proses pemodenan Thailand.
SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3): SOALAN LATIH TUBI

BAHAGIAN B: ASIA TENGGARA [1800-2000]

TEMA 1: MASYARAKAT
1.  Bincangkan konsep dan peranan raja dalam institusi pemerintahan di Thailand pada abad ke-19.
2.  Bincangkan konsep dan peranan maharaja dalam institusi pemerintahan di Vietnam pada abad ke-19.
3.  Jelaskan hierarki dan peranan pembesar dalam institusi pemerintahan di Thailand pada abad ke-19.
4.  Jelaskan hierarki dan peranan pembesar dalam institusi pemerintahan di Vietnam pada abad ke-19.
5.  Terangkan konsep dan susun lapis masyarakat di  Vietnam dan Indonesia  abad ke-19.
6.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Vietnam pada abad ke-19.
7.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Indonesia pada abad ke-19.
8.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Vietnam pada abad ke-19.
9.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Indonesia pada abad ke-19.
  
TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT
1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19.
2.  Bincangkan cara-cara perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19.
3.  Analisiskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan di Indonesia terhadap Belanda pada 
     abad ke-19.
4.  Analisiskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan di Myanmar terhadap British pada 
     abad ke-19.
5.  Nilaikan peranan Deponegoro dalam penentangan terhadap Belanda di Indonesia pada awal abad ke-19.
6.  Nilaikan peranan Thibaw dalam penentangan terhadap British di Myanmar pada abad ke-19.
7.  Huraikan kesan-kesan penjajahan Barat terhadap pentadbiran tempatan di Indonesia pada abad ke-19.
8.  Huraikan kesan-kesan penjajahan Barat terhadap pentadbiran tempatan di Myanmar pada abad ke-19.
9.  Bincangkan perkembangan ekonomi Indonesia di bawah pentadbiran Belanda pada abad ke-19.
10.  Bincangkan perkembangan ekonomi Myanmar semasa pentadbiran British pada abad ke-19.
10.  Bincangkan perkembangan pendidikan di  Myanmar semasa pentadbiran British pada abad ke-19.
11.  Bincangkan perkembangan pendidikan di Indonesia semasa pentadbiran Belanda pada abad ke-19.


TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
1.  Analisiskan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Indonesia pada abad 
      ke-19.
2.  Analisiskan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Myanmar pada abad 
     ke-19.
3.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Sarekat Islam dalam mendukung gerakan
      nasionalisme Indonesia pada abad ke-20.
4.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Partai Nasional Indonesia dalam mendukung 
     gerakan nasionalisme pada abad ke-20.
5.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat YMBA dalam mendukung gerakan nasionalisme     
     Myanmar pada abad ke-20.
6.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Poor Man’s Party dalam gerakan nasionalisme
     Myanmar pada abad ke-20.
7.  Huraikan dasar dan kesan  pendudukan Jepun ke atas perjuangan kemerdekaan Myanmar pada 
     abad ke-20.
8.  Huraikan dasar dan kesan  pendudukan Jepun ke atas perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 
     abad ke-20.
9.  Nilaikan penentangan rakyat Myanmar terhadap penjajah secara berperlembagaan pada abad ke-20.
10.  Galurkan penentangan rakyat Indonesia secara bersenjata terhadap Belanda pada abad  ke-20.
11. Huraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan Myanmar pada abad ke-20.
12. Huraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20.

TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
1.  Huraikan bentuk pemerintahan republik di Filipina pada abad ke-20.
2.  Huraikan bentuk pemerintahan raja berperlembagaan di Thailand pada abad ke-20.
3.  Huraikan bentuk pemerintahan demokrasi berparlimen di Filipina dan Thailand pada abad ke-20.
4.  Jelaskan dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan di Filipina pada abad ke-20.
5.  Jelaskan dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan di Thailand pada abad ke-20.
6.  Terangkan sistem pentadbiran ketenteraan yang dilaksanakan di Thailand pada abad ke -20.
7.  Nilaikan sumbangan Macapagal dalam pembinaan negara Filipina pada abad ke-20.
8.  Nilaikan sumbangan Phibun Songkram dalam pembinaan negara Thailand pada abad ke-20.
9.  Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam PBB pada bad ke-20.
10. Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam South East Asia Treaty Organisation (SEATO) 
      pada abad ke-20.

11. Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam ASEAN pada abad ke-20.

SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3) : SOALAN LATIH TUBI

BAHAGIAN A:  MALAYSIA [ 1800-2000]

TEMA 1: MASYARAKAT
1.  Jelaskan peranan raja sebelum dan selepas campur tangan British di tanah Melayu pada abad ke-19.
2.  Jelaskan konsep dan hierarki pembesar sebelum campur tangan British di Tanah Melayu.
3.  Jelaskan peranan pembesar sebelum dan selepas campur tangan British di tanah Melayu pada abad 
     ke-19.
4.  Terangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Perpatih di Tanah Melayu pada abad ke-19.
5.  Terangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Temenggung di Tanah Melayu pada abad ke-19.
6.  Huraikan prinsip-prinsip umum Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh Johor.
7.  Terangkan konsep dan susun lapis masyarakat di  Tanah Melayu pada abad ke-19.
8.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.
9.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.

TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT
1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada 
     abad ke-19 dan awal abad ke-20.
2.  Bincangkan cara-cara perluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 dan awal abad ke-20.
3.  Nilaikan sebab-sebab penentangan terhadap kuasa asing di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak  pada 
     abad ke-19 dan awal abad ke-20.
4.  Terangkan perubahan-perubahan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 danl abad ke-20.
5.  Huraikan perubahan perkembangan ekonomi di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 dan abad ke-20.
6.  Jelaskan perubahan sistem pendidikan di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 
     dan abad ke-20.
7.  Huraikan perkembangan masyarakat pelbagai kaum di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada
     abad ke-19 dan abad ke-20.

TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
1.  Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan semangat nasionalisme di Tanah Melayu 
     pada abad ke-20.
2.  Bincangkan sebab penubuhan dan matlamat Gerakan Islah di Tanah Melayu
3.  Bincangkan sebab penubuhan dan matlamat Kesatuan Melayu Muda di Tanah Melayu
4.  Huraikan dasar-dasar pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada abad ke-20.
5.  Huraikan kesan-kesan pendudukan Jepun ke atas gerakan kemerdekaan di Tanah Melayu  pada abad 
     ke-20.
6.  Nilaikan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union pada tahun 1946.
7.  Jelaskan Gerakan Anti-Penyerahan di Sarawak pada tahun 1946.
8.  Bincangkan proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
9.  Galurkan perkembangan perlembagaan di Sabah dan Sarawak pada pertengahan abad     ke-20.
10. Huraikan langkah-langkah mengatasi ancaman Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu.

TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
1.  Huraikan bentuk pemerintahan persekutuan di Malaysia.
2.  Huraikan bentuk pemerintahan Raja Berperlembagaan di Malaysia.
3.  Huraikan bentuk pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
4.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Bahasa Kebangsaan.
5.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan.
6.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
7.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Rukun Negara.
8.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar antara tahun 1956 hingga tahun 1970.
9.  Nilaikan usaha-usaha pembangunan negara melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) antara tahun 1971 
     hingga 1990.
10.  Analisiskan usaha-usaha kerajaan Malaysia ke arah pembangunan ekonomi di bawah Dasar 
       Pembangunan Nasional.
11.  Analisiskan usah-usahaa kerajaan ke arah pembangunan negara melalui Dasar Perindustrian Nasional.
12.  Analisiskan usaah-usaha kerajaan ke arah pembangunan ekonomi melalui Dasar Pertanian Negara.
13.  Nilaikan sumbangan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dalam pembangunan ekonomi negara.
14.  Nilaikan sumbangan Tun Abdul Razak Dato’ Hussein dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
15.  Nilaikan sumbangan Tun Hussein Onn dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
16.  Nilaikan sumbangan Tun Dr Mahathir Mohamad dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
17.  Terangkan cabaran-cabaran dan hala tuju negara Malaysia yang terdapat  dalam Wawasan 2020.
18.  Huraikan asas-asas yang membentuk dasar luar Malaysia.
19.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Komanwel.
20.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
21.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN.
22.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pergerakan Negara Berkecuali ( NAM ).

23.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam.