Isnin, 28 Oktober 2013

 SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA 
(1800-2000)
KERTAS 3 [940/3]


PRA-PEPERIKSAAN STPM 2013
( Dua Jam )

Jawab empat soalan sahaja.  Dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada bahagian B.

 Bahagian A ( Sejarah Malaysia )
[ 40 markah ]

1.  Jelaskan peranan raja sebelum campur tangan British di Tanah Melayu pada abad
     ke-19.

2.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing  di Tanah Melayu pada pertengahan   
     abad  ke-19.

3.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar di Tanah Melayu antara
     tahun 1956 hingga tahun 1960.
    


 Bahagian B ( Sejarah Asia Tenggara )
[ 40 markah ]

4.  Jelaskan  konsep dan susun lapis masyarakat di Vietnam pada abad ke-19.

5.  Terangkan matlamat penubuhan Sarekat Islam di Indonesia pada awal abad ke-20

6.  Nilaikan sumbangan Phibun Songkram terhadap Thailand pada abad ke-20.
     pada abad ke-20.